Privacyverklaring

Wijnkoperij Okhuysen BV, gevestigd aan Küppersweg 19-23, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.okhuysen.nl
Küppersweg 19-23
Tel. +31 23 5312240
Marc Keulen is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Wijnkoperij Okhuysen BV. Hij is te bereiken via marc.keulen@okhuysen.nl

 

Verwerking van Persoonsgegevens
Wijnkoperij Okhuysen BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum (wettelijke verplichting / controle 18 jaar en ouder)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Doel I:
Wijnkoperij Okhuysen BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Grondslag:
Als grondslag voor bovenvermelde doelen dienen toestemming en/of een koopovereenkomst.

 

Doel II:
Wijnkoperij Okhuysen BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Grondslag:
Als grondslag voor bovenvermeld doel een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang om onze klanten marketingaanbiedingen te doen.

 

Doel III:
Bijvoorbeeld wanneer we een onderzoek naar mogelijke fraude doen. Hierbij maken we een belangenafweging tussen het gerechtvaardigd belang van ons of van een derde en uw belang.

 

Grondslag:
Als grondslag voor bovenvermeld doel een gerechtvaardigd belang, namelijk de bescherming van een of meerdere partijen tegen ongeoorloofde praktijken met betrekking tot het afsluiten van een overeenkomst.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wijnkoperij Okhuysen BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: NAW- en overige contactgegevens (tel./e-mail), gegevens over uw activiteiten op onze website en het bankrekeningnummer:

  • Zo lang als bestaande klanten niet uitdrukkelijk hebben aangegeven niet langer klant bij ons bedrijf te willen zijn, en er – indien de klant dat wel aangeeft – over en weer geen verplichtingen meer bestaan.
  • Eens in de zoveel tijd wordt klanten met wie al langer geen contact is geweest, gevraagd of ze nog prijs stellen op het toezenden van informatie. Indien dat niet het geval is of de contactgegevens niet juist meer blijken, en er bestaan over en weer geen verplichtingen meer, zullen hun gegevens worden verwijderd.
  • CV’s en motivatiebrieven van sollicitanten, zowel print als digitaal, worden na afwijzing direct verwijderd, tenzij de sollicitant (desgevraagd) aangeeft er prijs op te stellen dat zijn/haar gegevens in ons archief bewaard worden met het oog op eventuele toekomstige vacatures.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Wijnkoperij Okhuysen BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wijnkoperij Okhuysen BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verwerkers: Nic Oud, GSE Automatisering, Wesseling Logistics (onderdeel van distributienetwerk Teamtrans), PostNL.

 

Cookiebeleid
Wijnkoperij Okhuysen BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  • De functionele cookies die wij gebruiken zijn: okhuysen.nl, ZenDesk
  • De analytische cookie die wij gebruiken is: Google Analytics, SpotlerActivate
  • De tracking cookies die wij gebruiken zijn: Meta Pixel, SpotlerActivatie, SpotlerMail

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wijnkoperij Okhuysen BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze FG. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wijnkoperij Okhuysen BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wijnkoperij Okhuysen BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid en zorgen ervoor dat onze medewerkers kennis hebben op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Alleen geautoriseerd personeel kan uw gegevens inzien en verwerken. Onze leveranciers van software en IT-systemen verplichten wij om minimaal gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen te treffen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze FG.